Wipes kh n có th c tùy ch nh theo Yêu c u c bi t c a khách hàng S n ph m c bi t

Wipes Công ty là m t b nghiên c u và phát tri n, s n xu t, bán hàng là m t trong nh ng doanh nghi p máy móc gi y, thành l p n m 2000 t i ài Loan, ài Loan & # 39 C a các doanh nghi p n i ti ng, k t khi Trung Qu c thành l p nhà máy Phúc Ki n, lau v i ài Loan trong tích l y c a n m kinh nghi m s n xu t, h th ng và nghiên c u tiên ti n và kh n ng phát tri n, s n ph m c a ngành công nghi p trong n c và n c ngoài ca ng i, trong th tr ng trong n c và qu c t có M t m c s h u cao, Han Ma Máy móc ã c các nhà lãnh o trong máy móc thi t b gi y trong n c.

& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Wipes Công ty ch y u s n xu t kinh doanh máy kh n t gi y tiên ti n cao c p hoàn toàn t ng dây chuy n s n xu t thi t b , kh n lau theo các yêu c u c bi t c a khách hàng cho các s n ph m c bi t c th c hi n. Công ty có m t s l ng l n cán b k thu t xu t s c và qu n lý. c trang b m t thi t b gia công Nh t B n, ài Loan, thi t b ch t o chính xác cao: các trung tâm gia công th ng ng CNC, máy ti n CNC, máy ti n hobbing nh p kh u, máy phay, ... c l a ch n t Nh t B n, ài Loan n i ti ng, ch bi n chính xác theo tiêu chu n qu c t . Công ngh ch bi n xu t s c, qu n lý ch t l ng nghiêm ng t, kh n t hi u qu quy ho ch s n xu t, làm cho s n ph m c a chúng tôi trong m t n nh và áng tin c y, b n cùng m t lúc, t i a hóa khách hàng áp ng th i h n giao hàng. Công ty & quot; c i ti n qu n lý doanh nghi p, m b o ch t l ng u tiên, liên t c c i ti n và i m i, d a trên s hài lòng c a khách hàng, & quot; Chính sách ch t l ng nh t t ng h ng d n, không ng ng nâng cao ch t l ng s n ph m và s hài lòng c a khách hàng. Vào cu i n m 2006, công ty b t u qu n lý h th ng qu n lý ch t l ng qu c t ISO9001: 2000 và có gi y ch ng nh n, kh n gi y cùng lúc thông qua ch ng nh n an toàn CE EU. D a vào bây gi , nhìn vào t ng lai, máy móc Han Ma s n sàng m b o ch t l ng, khái ni m qu n lý toàn v n, t o ra l i nhu n t i a cho khách hàng, và khách hàng chia s thành công c a vi c thành l p m t t ng lai t i sáng.

& Nbsp; & Nbsp; Wipes Công ty s d ng dây chuy n s n xu t t ng an toàn và tiên ti n, v i h th ng ki m tra ch t l ng s n ph m tiên ti n và h th ng d ch v sau bán hàng, nghiên c u và phát tri n hàng u và s n xu t và i ng bán hàng, m i gói kh n t ph i tr i qua m t s s n xu t ph c t p và Quá trình kh trùng m b o r ng tiêu dùng Ai s d ng ph n còn l i m b o, tho i mái. Thành ph n c a v i không d t Spunlaced, kh n nh , bông, kh n lau c m th y m m m i, công th c ch t l ng cao n c RO tinh khi t + ch t t y u , không c n, ch t kh trùng theo t l khoa h c, s c kh e và b o v môi tr ng, ch t l ng không khí n m

Tuy t v i, ô nhi m ch t l ng n c, m b o ch t l ng c a gi y lau, ch t l ng s n ph m và áng tin c y.

& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Các s n ph m hi n t i c a công ty là: mô t không d t, kh n lau nh , kh n gi y óng h p, nhi u lo i s n ph m, c s d ng r ng rãi, phù h p cho t t c các lo i th c ph m và n c gi i khát, , Lau qu ng cáo qu ng bá, h i h p kinh doanh, hàng không Cao s t, ám c i l h i và nh v y. K t khi thành l p công ty, trong các khu v c xung quanh ã tích l y c nhi u nhóm khách hàng, và s h p tác lâu dài c a t t c các i tác c a l i khen ng i.

& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Chùi rách Công ty s ti p t c cung c p cho th tr ng nhu c u, công ngh d n u v s s ng còn, ch t l ng chuyên nghi p, d ch v toàn v n, và liên t c c i ti n và phát tri n, chúng tôi s r t vui cho toàn th nhân dân

& nbsp; & Nbsp; D ch v tiêu dùng và chân thành hy v ng r ng b n bè, s h p tác chân thành và s phát tri n chung.