V i viscose ph n u em n cho khách hàng d ch v ch t l ng t t h n

Viscose Wipes Công ty là committ Ed n m t mô gi y tùy ch nh, các s n ph m gi y chuyên s n xu t các nhà cung c p d ch v , và Th ng Châu, Ôn Châu, ông Quan thi t l p ba nhà máy s n xu t cung c p m t ch t l ng toàn di n áp ng yêu c u c a khách hàng và d ch v thu n ti n và chu áo! >

Công ty tùy ch nh h p b m kh n gi y, kh n lau, c c gi y, túi gi y, gi y qu ng cáo kh n, viscoose lau kh n kinh doanh và các s n ph m gi y khác, thi t l p s n xu t, bán hàng, th ng m i trong m t; T t c các s n ph m u úng theo tiêu chu n qu c gia v s n xu t và kinh doanh, theo nhu c u khách hàng, thi t k , s n xu t; Và t t c các nguyên li u c s d ng b i các nhãn hi u nguyên li u trong n c c s n xu t b i các nhà cung c p b t thô và s n xu t thi t b nh p kh u


Plaza, RT-Mart, truy n hình v tinh Giang Tô, d u Donghao, Ngân hàng Phát tri n Ph ông Th ng H i, Mercedes-Benz, Red Star Meikailong, Sông Vàng D c ph m và hàng tr m doanh nghi p khác cung c p s n ph m ch t l ng và d ch v .

Trong nhi u n m, chúng tôi s ng sót b ng ch t l ng, kh n lau viscose ph c v và phát tri n, viscose kh n t m b o ch t l ng s n ph m và l i th giá c và chú ý h n n truy n thông c a khách hàng và tình hình th c t c a s k t h p, Và n l c cung c p cho khách hàng ch t l ng d ch v t t h n

& nbsp;

Công ty c thành l p vào tháng 5 n m 2009, là trong n c m t l n cung c p s c kh e ngành công nghi p doanh nghi p n i ti ng, viscose wipes Có tr s t i H p Phì, t nh An Huy, huy n Yaohai, Viscose Wipes Yu Yu Road Daxing Khu công nghi p, Trung tâm ho t ng n m trung tâm v n t i qu c gia, thành ph trung tâm kinh t c t lõi thành ph , thành ph Tr nh Châu, t nh Hà Nam. Sau nhi u n m phát tri n, bây gi ã tr thành ngành công nghi p cung c p s c kho c a Trung Qu c trong kh n ng c nh tranh và ti m n ng phát tri n c a m t trong nh ng doanh nghi p.

Công ty có m t kh n lau viscose thi t l p s n ph m phát tri n, thi t k , s n xu t, Bán hàng và d ch v là m t trong nh ng nhà khai thác s n ph m lau chùi toàn b , công ty & quot; t o ra c s ch t l ng, d ch v t o ra m t tình hu ng win-win, th ng hi u hung h ng & quot; Cho s nghi p kinh doanh, s kiên trì Các n l c phát tri n và xây d ng các doanh nghi p th ng hi u chuyên nghi p là m c tiêu, ã phát tri n b y lo t, hàng ch c lo i s n ph m, nghiên c u s n ph m và phát tri n công ngh và kh n ng ki m soát ch t l ng, và luôn luôn c p ngành công nghi p hàng u. P>

Hi n nay, m ng l i kinh doanh bán s n ph m c a công ty c chia thành hai ph n: th tr ng u cu i và th tr ng kênh b ng dính viscose, th tr ng u cu i và t n c có nhi u h n m t s l ng l n các doanh nghi p l n thi t l p dài h n, M i quan h h p tác lâu dài gi a các kênh th tr ng hi n nay vùng ng b ng Trung tâm kinh t An Huy, H B c, S n ông, Hà Nam, Thi m Tây, S n Tây và các vùng khác c a doanh s bán hàng thành ph , Hoa K th th lau s n ph m t th tr ng, b i a s ph n Ng i tiêu dùng m i l a tu i và tình yêu, giành c m t danh ti ng th tr ng cao và lòng trung thành c a th ng hi u, th tr ng Chia s m t n m cao.

Các công ty tuân th liên t c t c i ti n, kh n t t advoca Các s n ph m c a ng i dân theo nh h ng, công ngh u tiên, ch t l ng d ch v và hi u qu . Các công ty nghiên c u và phát tri n các s n ph m ch t l ng cao nh là m c tiêu, ti p t c thúc y s i m i và phát tri n, chuyên môn hóa s n ph m, serialization, và c u trúc c a s k t h p a d ng áp ng các nhóm ng i tiêu dùng khác nhau, nhu c u khách hàng khác nhau và thúc y s phát tri n c a Công nghi p Và ti n b .