Polyester Wipes T p trung vào R & D Và s n xu t

< p=""> Công ty c thành l p vào n m 2002 và c tr ng vào n m 2005. Polyester lau công ty lâu dài t p trung vào nghiên c u và phát tri n và s n xu t các lo i s i c bi t, các s n ph m chính là cao s c m nh polyester l a ( c bi t multi-r ng filament), kh n lau polyester cao (Nylon 6, nylon 66), c c polyethylene tr ng l ng phân t cao ch t x c bi t.

& nbsp; S n ph m c s d ng r ng rãi trong d t công nghi p, dân s , ribbon, ch khâu, dây ánh cá, v i a k thu t, Pengge v i, kh n lau polyester cao su, các s n ph m nh a b x ng, rèm dòng, bóng v i, dây, dây, cáp x ng, th thao, b o hi m lao ng, v t t ch a cháy, không gian v tr , chuy n h ng, y t , s n ph m ch ng n, v i l c v i và các ngành công nghi p khác

Nghiên c u s n xu t chính và phát tri n các lo i s n ph m không d t, ch ng h n nh các lo i kh n lau, kh n choàng, kh n lau polyester kh n t m dùng m t l n, kh n lau dùng m t l n và nh v y. Công ty hi n có môi tr ng s n xu t và qu n lý s n xu t GMP hàng u trong ngành, t ng di n tích 3.000 mét vuông x ng s n xu t s ch t 10.000 x ng s n xu t s ch n phòng thí nghi m vi sinh 100 và phòng thí nghi m m i th , gi y lau polyester có th c th c hi n v i ch t l ng nghiêm ng t nh t Ki m soát. Thi t b s n xu t kh n lau polyester nh p kh u t c, Pháp. Công ty c trang b h th ng x lý n c th m th u ng c, m t s dây chuy n s n xu t kh n t t ng, n c s n xu t kh n lau c x lý b ng n c siêu tinh khi t EDI và b ph n y t các tiêu chu n n c. OEM chuyên nghi p OEM kh n lau khác nhau, kh n bông, và các s n ph m khác. Công ty có th s n xu t không có c n, không h ng v , không có hu nh quang i lý ch t lau ch t l ng cao, dòng s n ph m là: kh n tay em bé, kh n lau bông, kh n gi y s i tre vv. Công ty có m t R & amp; D i, công ngh không d t và hàng ngày công ngh hóa h c d c h i nh p. Chúng tôi ph i i m t v i s nhi t tình toàn c u th c hi n m t lo t các s n ph m kh n lau, kh n quàng c các s n ph m ODM và OEM.

& nbsp;

Công ty là thành viên c a Hi p h i S i không Khí châu Á, Các n v thành viên, và ã c ánh giá là doanh nghi p công ngh cao t nh Chi t Giang, kh n lau polyester trong nhóm mây quay s i tre s i toàn c u spunlace nhà máy d t không d t, thành ph Thi u H ng toàn v n doanh nghi p, doanh nghi p thân thi n v i môi tr ng, các doanh nghi p Mianjian. Các công ty trong & quot; ch t l ng u tiên, khách hàng u tiên, liên t c i m i, theo u i s xu t s c & quot; Kinh doanh tri t h c, và d n d n phát tri n thành m t s n xu t trong n c l n, thi t b tiên ti n, v t li u y t , m t n v i, kh n lau và y t kinh doanh b ng, công ty bây gi nó có hai tiên ti n cross-paving và song song t spunlace không d t dây chuy n s n xu t. Nó chuyên s n xu t 30-300g nguyên li u nh s i viscose, s i polyester, s i bông, s i tre, ch t x c c tím và s i chitin / M2 chi ti t k thu t khác nhau c a s n ph m, chi u r ng t 6,5cm ~ 320cm, n ng l c s n xu t hàng n m là 13.000 T n; S n ph m c a h ch y u xu t kh u sang châu Âu và Hoa K , Hàn Qu c, Singapore, Nh t B n và Trung ông và các n c phát tri n khác và khu v c. Chúng tôi tin t ng r ng công ty s là nh ng khái ni m qu n lý tiên ti n, ch t l ng s n ph m t t h n, giành c t t c nh ng ng i b n c a s ca ng i và h tr , chúng tôi s luôn luôn ti p t c phát tri n các s n ph m không d t, không d t và các s n ph m không d t, P>