Phân tích khách hàng tiềm năng thị trường vải không dệt

Môi trường quốc tế, thị trường quốc tế Nonwovens vẫn có nhiều phòng để mở rộng và cơ hội. Như vào cuối năm 2007 Trung Quốc EU dệt hạn chế do kết thúc của năm 2008 các kết thúc của giới hạn hạn ngạch dệt may Trung-Hoa Kỳ, thời kỳ miễn phí dung lượng dệt may của Trung Quốc đang đến, chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu dệt là hoàn toàn mở, sẽ mang lại cơ hội lớn cho thương mại dệt may của Trung Quốc. Trong khi nền kinh tế thế giới trong những năm tới vẫn sẽ ngày càng tăng, sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, nó sẽ mang lại cho dệt may của Trung Quốc và hàng may mặc xuất khẩu tăng trưởng cho phép bảo mật trên thị trường quốc tế.
Từ môi trường kinh tế trong nước, nhu cầu trong nước sẽ trở thành một động lực quan trọng của sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp. Hiện tại, hàng dệt may Trung Quốc trong việc tiêu thụ trong nước khoảng 80%. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong nước, tăng thu nhập cư, ổn định sẽ thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường trong nước.