2016 Homelife tại hội chợ ở Ba Lan

Chúng tôi đã tham dự Homelife Fair tại hội chợ triển lãm PTAK Warsaw, Ba Lan.

Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi prodcust tốt nhất tại hội chợ này.

Cảm ơn bạn đã cho tất cả khách hàng đã viếng thăm chúng tôi đứng.